FEZ Gomel-Raton Administration address:
17, Fedyuninskogo st., 246007 Gomel, Belarus